Strona główna Było i nie minęło Urodziny Dx’a

Urodziny Dx’a

Dzisiaj DX to skru00f3t powszechnie znany wu015bru00f3d kru00f3tkofalowcu00f3w i uu017cywany tak czu0119sto jak przecinek lub kropka w zdaniu. Cu00f3u017c to takiego jest?

Tak tytuu0142em wstu0119pu dla osu00f3b, ktu00f3re dopiero zaczynaju0105 interesowau0107 siu0119 radiem kru00f3tkofalarskim.

W ubiegu0142ym stuleciu, kiedy telegramy, wau017cne informacje handlowe, u0142u0105cznou015bu0107 ze statkami na morzu realizowane byu0142a wyu0142u0105cznie za pomocu0105 kodu Morseu2019a szybko powstau0142a koniecznou015bu0107 ich optymalizacji.

Wyobrau017acie sobie telegrafistu0119, ktu00f3ry nadaje telegram ze statku, ktu00f3ry jest na morzu. W trakcie transmisji na morzu rozpu0119tau0142a siu0119 burza, podczas ktu00f3rej praca na radiostacji jest bardzo niebezpieczna. Telegrafista na statku musi wiu0119c szybko przerwau0107 u0142u0105cznou015bu0107 i powiadomiu0107 tego, ktu00f3ry odbiera telegram . Zamiast nadawau0107 du0142ugi tekst typu: u201eu2026muszu0119 przerwau0107, bo jest burzau2026u201d nasz telegrafista uu017cyje skru00f3tu QAZ. Dlaczego?

W 1912 roku do uu017cytku zostau0142 wprowadzony kod Q. Kod Q to nic innego jak najczu0119u015bciej uu017cywane w u0142u0105cznou015bciach telegraficznych zdania/kwestie zamienione na 3 literowe skru00f3ty, ktu00f3re zaczynaju0105 siu0119 od literki Q. Przez lata wraz z rozwojem technik u0142u0105cznou015bci powstau0142o wiele innych skru00f3tu00f3w literowych (stosowanych przez amatoru00f3w, a taku017ce przez su0142uu017cby profesjonalne) uu0142atwiaju0105cych u0142u0105cznou015bci. Jednym z nich jest skru00f3t DX.

Oznacza on mniej wiu0119cej: odlegu0142y/rzadki. Skru00f3tem DX okreu015blono wiu0119c stacje radiowe, ktu00f3re su0105 bardzo daleko od nas lub su0105 bardzo rzadkie (np. radiostacja na wyspie u015bw. Heleny speu0142nia chyba oba te kryteria) a u0142u0105cznou015bu0107 z taku0105 stacju0105 zaliczana jest do wyju0105tkowych.

Dlaczego piszu0119 akurat o tym skru00f3cie? Otu00f3u017c 11 grudnia minie 98 rocznica pierwszej amatorskiej transatlantyckiej u0142u0105cznou015bci radiowej (jednokierunkowej), ktu00f3ra zostau0142a przeprowadzona przez Radio Club of America (znak wywou0142awczy: 1BCG) w 1921 roku. u0141u0105cznou015bu0107 ta byu0142a jednokierunkowa poniewau017c sygnau0142 nadany przez Amerykanu00f3w zostau0142 odebrany przez Szkota (Paula Godleya 2ZE), ktu00f3ry nie miau0142 mou017cliwou015bci nadania odpowiedzi. W tamtych czasach anteny i sprzu0119t nadawczo/odbiorczy to byu0142y unikalne wiedza i mou017cliwou015bci, ktu00f3rymi dysponowau0142a tylko garstka (w poru00f3wnaniu do dzisiejszych czasu00f3w) amatoru00f3w na u015bwiecie. Na pierwszu0105 u0142u0105cznou015bu0107 transatlantycku0105 dwukierunkowu0105 trzeba byu0142o poczekau0107 jeszcze dwa lata. Tak czy inaczej to, co dzisiaj jest tak bardzo powszechne, czyli u0142u0105cznou015bci DX zapoczu0105tkowane zostau0142o przez kru00f3tkofalowcu00f3w amerykau0144skich w latach 1921-1923 .

(Dla dociekliwych dalszy trop do poszukiwau0144 to znak stacji 1BCG)

Poniewau017c jest to dou015bu0107 wau017cny krok w postu0119pie amatoru00f3w kru00f3tkofalowcu00f3w Amerykanie uruchamiaju0105 11 grudnia 2019 r. radiostacju0119 Maxim Memorial Station W1AW.u00a0u00a0Radiostacja bu0119dzie pracowau0142a na pasmach 40m i 20m SSB, a jej celem bu0119du0105 u0142u0105cznou015bci z kru00f3tkofalowcami w Europie.
Radiostacja bu0119dzie pracowau0142a 11 grudnia od godziny 13: 00 do godziny 00:00 czasu UTC.
Powodzenia w nasu0142uchach lub w pru00f3bach nawiu0105zania u0142u0105cznou015bci !u00a0